Dokumentacje cen transferowych - limity, progi, terminy

Data dodania: 20 września 2020

Co to jest dokumentacja cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych to dokument mający potwierdzić rozliczenia firmy na warunkach rynkowych z podmiotami powiązanymi. Ceny transferowe to jeden z najważniejszych elementów rozliczania podatku dochodowego w Polsce. Przygotowanie dokumentacji cen transferowych przez podatników za lata 2014-2018 (cena transferowa, ceny transferowe, cena transakcyjna, ceny transakcyjne) ma umożliwić organom podatkowym zbadanie celowości i  racjonalności poszczególnych transakcji między podatnikiem a  podmiotami powiązanymi z nim. Na podstawie tej dokumentacji jest sprawdzana zależność stosowanej ceny w transakcji z ceną rynkową. Jeżeli organy podatkowe będą mieć podstawę do tego, że te ceny zasadniczo się nie różnią to uznają stosowane rozwiązania za prawidłowe. Natomiast w przeciwnym wypadku będzie korekta podstawy opodatkowania PIT lub CIT w danym roku podatkowym. Natomiast jeżeli podmioty zobligowane ustawowo nie dopełnią obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych to z pewnością wiązać się to będzie z oszacowaniem dochodu przez organy podatkowe oraz z sankcjami wobec podatnika.

Obowiązek dokumentacji cen transferowych za lata 2014-2018 

W jaki sposób ustalić obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych w latach 2014-2018? Nie jest to proste. Z pewnością należy w tym zakresie rozdzielić okresy. Pierwszy przedział czasowy to lata 2014-2016. Według zasad obowiązujących w tamtym czasie obowiązek dokumentacyjny powstaje u podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota  (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

  • 100 000 euro – jeżeli wartość transakcji nie przekracza 20% kapitału zakładowego (tylko dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych),
  • 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych

Wynagrodzenia członków zarządu z umów o pracę, powołania i kontraktów menedżerskich jeżeli są powiązani ze spółką np. jednocześnie udziałowcy również w świetle ostatnich interpretacji podlegają udokumentowaniu cenami transferowymi.

  • 50 000 euro – w pozostałych przypadkach.

Nie wiesz jak wygląda i jak sporządzić dokumentację cen transferowych i szukasz wsparcia w ich opracowaniu? Partnerzy portalu Zaufany-ksiegowy.com.pl wspomogą Cię w ustaleniu obowiązku i zakresu dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja cen transferowych za rok 2017-2018 od jakiej kwoty?

W latach 2017 – 2018 obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych dotyczy:

  • podatników, których przychody lub koszty są wyższe niż równowartość 2 000 000 euro a przedmiotem udokumentowania mają być transakcje istotne lub inne zdarzenia ujmowane w księgach rachunkowych oraz mające wpływ na wysokość dochodu lub straty podatkowej,
  • podatników dokonujących transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w „raju podatkowym” , w tym przypadku wystarczy zapłata w roku podatkowym należności o wartości powyżej 20 000 euro w trakcie roku podatkowego lub umowa spółki osobowej gdzie wartość wkładów przekracza kwotę 20 000 euro,
  • wspólników spółki osobowej, jeżeli umowa takiej spółki dotyczy wkładów o wartości przekraczającej 50 000 euro lub wspólne przedsięwzięcie o wartości powyżej 50 000 euro,
  • wspólników spółki osobowej, jeżeli spółka osobowa będzie mieć przychody lub koszty wyższe niż 2 000 000 euro w przypadku przeprowadzenia transakcji istotnych z podmiotami powiązanymi.

Warto również zwrócić w tym zakresie na różne zakresy i poziomy dokumentacji cen transferowych w latach 2017-2018.

Generalnie w przypadku przekroczenia tego poziomu 2 000 000 euro przygotowuje się dokumentację lokalną (ang. Local File) oraz składa się oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

W przypadku przekroczenia 10 000 000 euro dodatkowo należy sporządzić analizę benchmarkingową (analizę porównawczą). W tym miejscu warto również wspomnieć o złożeniu uproszczonego sprawozdania (CIT-TP/PIT-TP – załączniki do rocznego zeznania podatkowego).

Dokumentacja cen transferowych, a przekroczenie progu 20 000 000 euro?

Powstaje w takiej sytuacji obowiązek dodatkowego przygotowania tzw. dokumentacji grupowej (ang. Master File). Natomiast  w przypadku przekroczenia 750 000 000 euro trzeba będzie jeszcze dodatkowo przeprowadzić raportowanie wg krajów (Country – by- Country Reporting).

Warto również zaznaczyć, że wprowadzona nowelizacja ustaw podatkowych w roku 2018 wprowadziła możliwość opracowania dokumentacji za rok 2018 według zasad obowiązujących w roku 2019!. Należy pamiętać, że w świetle obowiązujących przepisów podatnik może wybrać zasady obowiązujące do końca 2018 lub te które dotyczą roku 2019!

Dokumentowanie cen transferowych może dotyczyć różnych transakcji np. najmu, pożyczek, dostaw surowców czy materiałów, wynagrodzeń członków zarządu (umowa o pracę, kontrakt menedżerski, powołanie) itd. Stopień ich skomplikowania jest bardzo duży, dlatego warto w tym zakresie wspomóc się ekspertami i doradcami podatkowymi.  

Kto i w jakim zakresie powinien sporządzić dokumentację cen transferowych za 2019 rok?

Ustawodawca w nowelizacji  przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych wprowadził pojęcie transakcji kontrolowanej. Do tej pory występowała  transakcja oraz inne zdarzenia jednego rodzaju. Transakcja kontrolowana to nic innego jak identyfikowanie na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym (działania handlowe, kapitałowe, finansowe i usługowe).

Zdefiniowano również znaczący wpływ wynikający z relacji właścicielskich, zarządczych lub kontrolnych, wywierany przez osobę fizyczną oraz powiązania o charakterze rodzinnym. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określono te powiązania rodzinne jako pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Progi do dokumentacji cen transferowych:

  • dokumentacja lokalna (ang. Local files) jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość pomniejszona o VAT przekracza w roku podatkowym 10 000 000 złotych!!!(transakcję towarowe i finansowe) oraz 2 000 000 złotych !!!(transakcje usługowe lub inne),
  • dokumentacja grupowa (ang. Master File) w sytuacji gdy skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym 200 000 000 złotych lub ich równowartość w  walutach obcych dla podmiotów powiązanych należących do grupy kapitałowej która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełna lub proporcjonalną.

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest obarczone dużym ryzykiem, a odpowiedzialność za ceny transferowe spoczywa na podatniku dlatego warto zlecić ich opracowanie oraz powierzyć ich wykonanie doświadczonym ekspertom i doradcom podatkowym.

Wstecz

Dołącz do grona najlepszych

Jeśli jesteś właścicielem biura rachunkowego, mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie. Wybierz jeden z pakietów i ciesz się jego korzyściami.

Podstawowy
99 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

wybieram
Najczęściej wybierany
Premium
399 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

wybieram
Prestiż
999 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

Prezentacja we wszystkich miejscowościach w województwie

Certyfikat "Zaufany księgowy"

Wsparcie dedykowanego opiekuna

wybieram

Ostatnio do społeczności biur rachunkowych dołączyli