Zamknięcie roku podatkowego a Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Data dodania: 26 listopada 2020

Prowadzenie działalności gospodarczej rozliczającej się na zasadach ogólnych zobowiązuje przedsiębiorcę końcem roku do zamknięcia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) przeznaczona jest do bieżącej ewidencji księgowej, służącej do księgowania przychodów i wydatków przedsiębiorstwa.

KPiR jest to najprostsza forma rozliczania się z urzędem skarbowym, która dedykowana jest dla: osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów końcem roku są zobowiązani do:

 • sporządzenia i wycenienia remanentu (spis z natury/inwentaryzacja) końcowego na dzień 31 grudnia,
 • dokonania podsumowania zapisów w księdze,
 • ustalenia dochodu do opodatkowania lub stratę.

Remanent końcowy 

Do dnia 31 grudnia podatnik sporządza spis z natury i wpisuje go do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. W prawidłowo sporządzanym remanencie należy uwzględnić:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady,
 • niewyprzedane wartości dewizowe w kantorach.

Istotne jest to, że spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia jest automatycznie spisem na dzień 1 stycznia następnego roku. Jednakże spis sporządzony końcem roku jest zamknięciem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w danym roku podatkowym, zaś remanent z 1 stycznia jest oddzielnym dokumentem otwierającym KPiR w nowym roku podatkowym. Spis z natury trzeba sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym roku. Zgodnie z przepisami nie możemy przystąpić do sprzedaży w nowym roku, jeśli nie zrobiliśmy bilansu stanu towarów na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

W remanencie na koniec roku nie ujmuje się środków trwałych oraz wyposażenia. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nie posiada na stanie żadnych towarów, kwota spisu z natury będzie wynosić 0 zł i wpisujemy ją do KPiR.

Czynni płatnicy VAT towary, które zakupili na fakturę VAT, od których przysługuje odliczenie podatku VAT wyceniają je według stawki netto. W pozostałych kwestiach towary wyceniane są według stawki brutto. Wartość uzyskana podczas sporządzania inwentaryzacji ma wpływ na wyliczenie wartości dochodów za dany rok podatkowy.  Sporządzonego spisu z natury nie musimy dostarczać do Urzędu Skarbowego. Jednie dołączamy go do pozostałych dokumentów księgowych i przechowujemy przez okres 5 lat.

Remanent - wycena składników majątku

Wycenę remanentu sporządza się w celu wykazania go w księdze przychodów i rozchodów według stałych zasad:

 • materiały i towary handlowe wyceniane są według cen zakupu lub nabycia, zaś w wyjątkowych przypadkach (na przykład jeśli uległy uszkodzeniu) - według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe niż ceny zakupu lub nabycia,
 • półwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wyceniane są według kosztów ich wytworzenia,
 • odpady użytkowe, jeżeli utraciły swoją pierwotną wartość w toku produkcji, wyceniane są według wartości oszacowanej; bierze się także pod uwagę ich przydatność do dalszego użytkowania.

Wycenę remanentu przeprowadzamy w ciągu 14 dni od daty jego sporządzenia. Jeśli spis z natury przeprowadzono 31 grudnia to jego wycena powinna być zakończona najpóźniej do 14 stycznia kolejnego roku. Urząd Skarbowy może przeprowadzić inspekcję remanentową bez wcześniejszego zapowiedzenia. W związku z tym w styczniu firma handlowa, usługowa czy produkcyjna może spodziewać się wizyty pracownika Urzędu Skarbowego.

Zamknięcie zapisów w KPiR

W momencie zakończenia wszystkich wpisów księgowych mamy obowiązek zamknąć także KPiR. Zamknięcie zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów polega na podsumowaniu zapisów w księdze uwzględniając remanent początkowy i końcowy danego roku. Wówczas, na tej podstawie obliczamy dochód. Podsumowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów powinno być odrębną stroną księgi podatkowej.

Ustalenie dochodu do opodatkowania lub straty

Po zamknięciu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów podatnik musi oszacować dochód za dany rok podatkowy lub poniesioną stratę. Ustalenie dochodu bądź straty dokonywane jest na podstawie wartości wynikających z KPiR. Sposób jego ustalenia został opisany w pkt 21 objaśnień do PKPiR. W tym celu należy na oddzielnej stronie księgi:

 1. Ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym (kolumna 9)
 2. Ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów w sposób następujący:
 • do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego doliczyć wartość zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie pomniejszyć o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku podatkowego,
 • kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększyć o kwotę wydatków z kolumny 14 oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w której wydatki (koszty) związane z wynagrodzeniami w naturze zostały zaksięgowane w innych kolumnach księgi przychodów i rozchodów (np. w gastronomii koszty zakupu materiałów i towarów handlowych zużytych do przygotowania posiłków dla pracowników zostały wpisane w kolumnie 10);
 1. Wartość osiągniętego przychodu (kolumna 9) pomniejszyć o wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 2; wynikająca z tego obliczenia różnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym (jeżeli jest wartością dodatnią) lub kwotę poniesionej straty w roku podatkowym (jeżeli jest wartością ujemną).

Ustaloną w powyższy sposób kwotę przychodów, kosztów ich uzyskania oraz dochodu (straty) wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym.

Wstecz

Dołącz do grona najlepszych

Jeśli jesteś właścicielem biura rachunkowego, mamy rozwiązanie idealne dla Ciebie. Wybierz jeden z pakietów i ciesz się jego korzyściami.

Podstawowy
99 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

wybieram
Najczęściej wybierany
Premium
399 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

wybieram
Prestiż
999 zł

Dane kontaktowe

Informacje o firmie

Oferowane usługi

Lokalizacja biura

Galeria biura, certyfikaty, zdjęcia

Opinie użytkowników

Prezentacja we wszystkich miejscowościach w województwie

Certyfikat "Zaufany księgowy"

Wsparcie dedykowanego opiekuna

wybieram

Ostatnio do społeczności biur rachunkowych dołączyli