Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną które polegają na umożliwieniu użytkownikom wyświetlania reklam w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.zaufany-ksiegowy.pl, zwanego dalej “Serwisem”).
  2. Każdorazowo gdy w Regulaminie jest mowa o Serwisie odnosi się to również do wszystkich podstron.
  3. Serwis prowadzony jest przez Project-Pro Sp. z o.o., ul. Okulickiego 18/9, 35-206 Rzeszów, Polska wpisany do rejestru przedsiębiorców NIP 5170379082 (zwany dalej „Usługodawcą”), który jest właścicielem Serwisu.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. W ramach dostępu do Serwisu, Usługodawca oferuje Użytkownikom dostęp do Serwisu Reklamowego znajdującego się pod adresem internetowym www.zaufany-ksiegowy.pl.
  6. W ramach dostępu do Serwisu, Usługodawca oferuje bezpłatną oraz odpłatną możliwość wyświetlania reklam usług świadczonych przez Użytkowników.
  7. Usługodawca informuje, iż strony internetowe Serwisu dla swojego działania wykorzystują pliki “cookies”. 8. Zasady Regulaminu są zgodne z wymogami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Definicje
  1. Administrator - podmiot będący właścicielem Serwisu zarejestrowany pod nazwą: Project-Pro Sp. z o.o., przy ul. Okulickiego 18/9, 35-206 Rzeszów wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego NIP 5170379082, REGON: 366286599
  2. Dane - wszelkie informacje dostarczane Administratorowi przez Użytkowników w trakcie rejestracji w Serwisie lub dostępne dla Administratora w trakcie korzystania z Serwisu bądź korzystania z Usług, jak również informacje przekazane Administratorowi w inny sposób, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej jak i innych dostępnych metod komunikacji.
  3. Usługa - pakiet świadczeń zapewnianych Użytkownikom przez Administratora w ramach funkcjonalności Serwisu, będących usługami w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Usługi zostały podzielone przez Usługodawcę na usługi nieodpłatne i usługi płatne.
  4. Usługi nieodpłatne - usługi reklamy w ramach pakietu „Start” polegające na wyświetlaniu uproszczonej wizytówki Użytkownika zawierającej podstawowe dane dotyczące wykonywanej przez niego działalności.
  5. Usługi odpłatne - usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności Serwisu, polegające na wyświetlaniu rozszerzonej reklamy w ramach pakietów innych niż pakiet „Start” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dla których Administrator zastrzegł, iż warunkiem skorzystania z nich przez Użytkownika jest uprzednie uiszczenie Opłaty, o czym Użytkownik zostanie każdorazowo wyraźnie poinformowany przez skorzystaniem z takiej usługi.
  6. Dostęp do Usługi - dostęp do funkcjonalności Serwisu, który Użytkownik uzyskuje, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności Stron, w ramach transmisji danych, za pośrednictwem sieci publicznych.
  7. Konto Użytkownika - panel administracyjny dostępny dla Zarejestrowanego Użytkownika na potrzeby wyświetlania reklamy w Serwisie i korzystania z Usług, zawierający dane Użytkownika, służące do realizacji Usług lub wygenerowane w ich wyniku, w tym dane firmowe podane przez Użytkownika w procesie rejestracji.
  8. Operator płatności - podmiot świadczący usługi płatnicze zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. O usługach płatniczych (Dz.U. 2014.873 j.t.). Na podstawie umowy zawartej z Administratorem operatorem płatności na potrzeby działania Serwisu jest: ….
  9. Pakiet - każdorazowo wskazany przez Administratora zestaw uprawnień przy Usłudze Odpłatnej, które Użytkownik może nabyć na określony czas po dokonaniu Opłaty.
  10. Pakiety płatne - Pakiet Podstawowy, Pakiet Premium, Pakiet Prestiż. Szczegółowy opis funkcjonalności oraz cen każdego Pakietu płatnego dostępny jest w cenniku dostępnym pod adresem internetowym www.zaufany-ksiegowy.pl/pakiety.
  11. Okres Obowiązywania Pakietu - okres 365 dni w jakim Administrator świadczy Usługę Odpłatną w ramach Pakietu, liczony od dnia dokonania Opłaty przez Użytkownika. Po upływie Okresu obowiązywania Pakietu dostęp do Usług Odpłatnych świadczonych w ramach Pakietu wygasa, o ile Użytkownik nie wykupi kolejnego Pakietu na Usługi oraz nie zawrze kolejnej umowy na dostęp do Usługi Odpłatnej.
  12. Opłata - kwota pieniężna uiszczana przez Użytkownika w celu skorzystania z Usługi Odpłatnej, każdorazowo podawana Użytkownikowi oraz dostępna w tabeli opłat zawartej w § VII niniejszego regulaminu.
  13. System Płatności - oferowany przez Usługodawcę sposób uiszczania przez Użytkowników Opłaty za skorzystanie z Usług Odpłatnych, za pomocą Operatora Płatności.
  14. Usługa płatnego usunięcia Komentarzy - świadczona przez Usługodawcę usługa płatnego usunięcia komentarzy dotyczących posiadanego Pakietu w Serwisie (dostępna dla Pakietów: Podstawowy i Premium).
  15. Usługa bezpłatnego usunięcia Komentarzy - świadczona przez Usługodawcę usługa bezpłatnego usunięcia komentarzy dotyczących posiadanego Pakietu w Serwisie (dostępna dla Pakietu Prestiż.
  16. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która (i) dokonała Rejestracji w Serwisie.
  17. Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.zaufany-ksiegowy.pl.
  18. Rejestracja - proces utworzenia Konta.
  19. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 3. Warunki Dostępu do Usługi w Serwisie
  1. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
  2. Dostęp do Usługi bezpłatnej uzyskiwany jest przez Użytkownika w ramach Pakietu Start poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie.
  3. Użytkownik uzyskuje Dostęp do Usługi Odpłatnej po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu na Konto Użytkownika, wyborze odpowiedniego Pakietu oraz dokonaniu opłaty. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że chwilą zawarcia umowy jest moment dokonania Płatności.
  4. Użytkownik uzyskuje Dostęp do Usługi Odpłatnej z chwilą zaksięgowania Opłaty przez Usługodawcę lub potwierdzeniu zrealizowania płatności przez Operatora Płatności. Użytkownik każdorazowo zostanie niezwłocznie poinformowany o dokonanej transakcji (podsumowanie transakcji) poprzez pocztę elektroniczną na adres mailowy Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
  5. W przypadku nie odnotowania przez Usługodawcę opłaty za Dostęp do Usługi Odpłatnej lub braku potwierdzenia płatności przez Operatora Płatności, Dostęp nie zostanie przydzielony.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie Opłaty przez Użytkownika i wynikające z tego trudności z dostępem do Serwisu, w szczególności brak dostępu do Usługi Odpłatnej.
  7. Umowa na Dostęp do Usługi Odpłatnej zawierana jest na czas określony na Okres Obowiązywania Pakietu w zależności od wybranego Pakietu.
  8. Koszt Dostępu do Usługi Odpłatnej w ramach danego Pakietu określony jest każdorazowo wyraźnie przy opisie danego Pakietu oferowanego w Serwisie pod adresem https://www.zaufany-ksiegowy.pl/pakiety.
  9. Płatności w Serwisie mogą być dokonywane jedynie za pośrednictwem Operatora Płatności. Regulamin tej usługi określa Operator Płatności. Reklamacje dotyczące Płatności Online obsługiwane są przez Operatora Płatności .
  10. Wszystkie podawane przez Usługodawcę ceny Pakietów są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
  11. Płatność Użytkownika dokonana za pośrednictwem Operatora Płatności jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu tego Operatora.
  12. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika dokumentowane są dowodami transakcji w postaci Faktur VAT. Faktura VAT zostanie przekazana Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres mailowy, jaki podał w procesie rejestracji w formacie PDF po zatwierdzeniu transakcji przez administratora.
  13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług Odpłatnych będących w ofercie Serwisu, przy czym zmiana cen nie dotyczy Użytkowników którzy zawarli umowę na Dostęp do Usługi Odpłatnej w okresie na jaki została zawarta umowa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji rabatowych oraz promocyjnych.
 4. Warunki techniczne
  1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących wymagań: Usługobiorcy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, przeglądarką Internet Explorer 11.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe Flash oraz przeglądarki plików PDF jak również akceptacji cookies.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu będące następstwem niespełnienia przez Użytkownika warunków technicznych.
 5. Zasady rejestracji i zasady korzystania z Konta Użytkownika
  1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
  2. Warunkiem korzystania z Usługi Odpłatnej lub określonych elementów Usługi Nieodpłatnej może być rejestracja zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie oraz zalogowanie się w Serwisie.
  3. Rejestracja w Serwisie polega na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie, do czego niezbędne jest podanie adresu email oraz posiadanie aktywnej skrzynki mailowej.
  4. Proces rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu
  5. W celu przejścia procesu rejestracji konieczne jest wykonanie przez Użytkownika poleceń opisanych na każdym etapie procesu rejestracji:
   • przejęcie Profilu lub wypełnienie formularza rejestracyjnego
   • zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu,
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych podawanych w sposób dobrowolny w formularzu rejestracyjnym
   • aktywacja Konta Użytkownika poprzez link wysłany przez Administratora na podany podczas rejestracji adres e-mail.
  6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Usługodawcy, bądź mailowo na adres bok@zaufany-ksiegowy.pl
  7. Podmiot, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta Użytkownika, o której mowa w ust. 4 powyżej może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta oraz stworzenia Profilu Użytkownika. Ostateczna aktywacja Konta musi zostać dokonana przez Użytkownika po otrzymaniu wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
  8. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika związane z jednym adresem e-mail
  9. Dane przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji mogą być po ich opublikowaniu modyfikowane przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia treści lub informacje z Serwisu, a tym samym zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje jak również zasady moralność, a także jeśli stanowią bezprawne naruszenie dóbr osobistych innych osób
  10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika. Pobrane wcześniej opłaty za Usługi odpłatne nie podlegają zwrotowi.
  11. Zabronione jest udostępnianie danych do logowania osobom trzecim.
 6. Pakiety
  1. W ramach świadczonych Usług dostępne są Pakiety zgodne z Tabelą Pakietów dostępną wraz z cennikiem pod adresem internetowym https://www.zaufany-ksiegowy.pl/pakiety.
 7. Naruszenie regulaminu, blokada i usunięcie konta
  1. Administrator ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który:
   • wykorzystuje Pakiet do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
   • narusza obowiązujące w Polsce przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zasady współżycia społecznego.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub dostęp Użytkownika do poszczególnych Usług Serwisu. Usługodawca może odblokować Konto Użytkownika lub zablokowane Usługi w przypadku gdy:
   • Użytkownik dokona działań nakazanych przez Administratora jako konieczne do Dostępu do Usług i likwidujące przyczynę blokady lub,
   • po upływie określonego czasu wskazanego przez Usługodawcę jako sankcja za naruszenie Regulaminu pod warunkiem jednak, że Użytkownik złoży pisemne oświadczenie deklarujące przestrzeganie Regulaminu
  3. Konto wraz z Profilem Użytkownika może zostać w całości usunięte jeżeli:
   • Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Usługodawcę w Regulaminie,
   • Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Usługodawcę nie dokona działań niezbędnych do usunięcia blokady,
   • Użytkownik podejmuje celowe działania, które pośrednio lub bezpośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też swoimi działaniami destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem.
 8. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy
  1. Użytkownikowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Dostęp do Usług bez podania przyczyn. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Użytkownik traci przysługujące mu prawo odstąpienia od Umowy o dostęp do Usług z chwilą wyrażenia takiej zgody.
  2. Do odstąpienia od umowy dochodzi przez złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy.
  3. Do zachowania terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Opłata poniesiona przez Użytkownika ulega zwrotowi przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o dostęp do Usług Odpłatnych w przypadku zmiany Regulaminu - na podstawie oświadczenia skierowanego pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@zaufany-ksiegowy.pl z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
 9. Inne postanowienia
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik a które uniemożliwiają Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
  2. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja w treści Serwisu przez Użytkownika są zabronione.
  3. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu ze względu na niezależne od niego właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego.
  4. Zarejestrowany Użytkownik może zamieszczać swoje zdjęcia, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Niedozwolone jest zamieszczanie zdjęć innych osób bez posiadania stosownej zgody tych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych nie będących własnością Użytkownika. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na polepszaniu jakość (np. nasycenie kolorów, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub promujących przemoc.
  5. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką cyfrową i analogową, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa,, wyświetlanie, nadawanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy. Usunięcie Konta przez zarejestrowanego Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez zarejestrowanych Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.
  8. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych oraz praw autorskich.
  9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu,
   • problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć lub nie mógł im zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty pośredniczące w obsłudze płatności lub obsłudze SMS-ów oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
   • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika,
   • przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę,
   • utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu do Usług spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi i niezawinionymi przez Usługodawcę.
 10. Dodawanie komentarzy
  1. Każdy zalogowany użytkownik może dodawać komentarze pod materiałami w Serwisie, poza podstronami, na których wyświetlane są materiały, gdzie usługa dodawania komentarza jest wyłączona.
  2. Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych opinii.
  3. Wszelkie obraźliwe komentarze kierowane pod adresem Użytkowników lub osób wyrażających swoje opinie, ponadto treści w jakikolwiek inny sposób obrażające osoby lub jednostki organizacyjne oraz komentarze zawierające treści uznawane za wulgarne będą usuwane. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
  4. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków prowadzących  do innych serwisów.
  5. Komentarze opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
  6. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
  7. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
  8. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook.
 11. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
  2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie są rozpatrywane przez Usługodawcę. Reklamacje te należy kierować odpowiednio do Operatora Płatności lub Banków.
  3. Reklamacje można składać do Usługodawcy pisemnie na adres Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@zaufany-ksiegowy.pl
  4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
  5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.
 12. Zmiana Regulaminu
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji oraz zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób w jaki zawarto z nimi umowę, a dodatkowo zostaną zakomunikowane na stronie Serwisu.
  2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami Regulaminu.
  3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich udostępnienia w sposób opisany w ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi Umowami o Dostęp do Usług Odpłatnych. Użytkownik który nie akceptuje zmian Regulaminu ma prawo wypowiedzieć Umowę o Dostęp do Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie regulaminu. Niezłożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, przyjmuje się za akceptację zmiany Regulaminu.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Usługodawcę szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami oraz przekazaniem haseł dostępu osobom nieuprawnionym.
  3. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego i innych ustaw szczególnych.
  4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
  6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie

Warto wiedzieć

ZUS, PIT, CIT. Te i wiele więcej tematów poruszamy na naszym blogu. Zajrzyj koniecznie.

Tokeny jako sposób dokonania płatności

Tokeny NFT (non-fungible tokens) to aktywa cyfrowe oparte na technologii blockchain (łańcucha bloków) pozwalające na zapisanie w formie cyfrowej na łańcuchu bloków wirtualnego przedmiotu np. obrazu, jak również weryfikację jego autentyczności. Jako token NFT mogą być zapisane różne informacje np. albumy muzyczne, animacje, dzieła sztuki, czy chociażby artefakty w grach komputerowych. 

Jak wybrać biuro rachunkowe? Specjalizacja kluczem do sukcesu

Powierzenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu staje się coraz częstszą praktyką wśród przedsiębiorców, w tym także lekar...

Zawieszenie działalności gospodarczej, a koszty leasingu

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej mogą zaistnieć okoliczności, które będą skłaniać przedsiębiorcę do jej zawieszenia. Zawie...

Wydatki firmowe i prywatne na fakturze – jak księgować?

Dokonując zakupów przedsiębiorcy często zastanawiają się, które z wydatków można zaliczyć do firmowych, a które do ...

Kasy fiskalne online – czym są i kto musi z nich korzystać?

Kasy fiskalne online to urządzenia, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarb...